Transformatoriaus antrines apvijos atheminimas

https://neoproduct.eu/lt/chocolate-slim-unikalus-lieknejimo-kokteilis-su-geriausiu-sokolado-skoniu/

Áþeminimas yra tipiðka veiksminga apsaugos nuo þaibo forma.Todël áþeminimas yra procesas, kuris atsiskleidþia nuo gido, kuris yra gerai veikiantis pagrindas.

Tinkamiausi galios laidininkai yra vanduo, grafitas, geleþis, plienas, aliuminis, auksas, varis ir sidabras.Vadovas jungia kûnà su elektrifikuota þeme, o ðio ápareigojimo pabaigoje elektrifikuotas kûnas gràþina arba priima mokestá, todël siekia jo abejingumo.

Áþeminimo átaiso konstrukcija nëra itin sudëtinga. Tokia áranga yra ið þemës elektrodo ir áþeminimo laido, jungiamojo kabelio, gnybto arba bëgiø ir þemës laidø.Yra ir kitø tipø áþeminimas. Pirmieji tipai: þaibas, pagalbinis, efektyvus ir apsauginis áþeminimas.

Áþeminimo gnybtai atlieka svarbø vaidmená áþeminimo árengime. Ðie gnybtai yra pagaminti ið aliuminio ir naudojami þaibo laidø sujungimui su konstrukcijomis. Áþeminimo gnybtai arba áþeminimo bëgiai yra konstrukcijø áþeminimo sistemos dalis ir leidþia ájungti tam tikrà skaièiø laidø áþeminimo prasme.Sklàsèiai, atsiþvelgiant á jø paprastà dizainà, skaièiuojami pagal linijas, presuotas, plokðèias; paprasti presai; kampinis presuotas butas; kampinis spaudimas; iðjungtos spaudos jungtys.Naudojamo spaustuko tipas ir jo konstrukcija, inter alia, priklauso nuo prijungtø laidø skaièiaus, þmoniø áþeminimo.

Áþeminimo laido prijungimas prie áþeminimo turi bûti lengvai ájungtas ir atitikti lûkesèius dël elektros jungties.Ðiuo tikslu terminis suvirinimas atliekamas naudojant spaustukus, sraigtinius gnybtus ar kitas tokias mechanines jungtis. Mechaninës jungtys turi bûti pagamintos pagal taisykles, nustatytas pagal gamintojo instrukcijas.Kuriant þaibo apsaugos sistemà ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas naudojamiems terminalams, kurie neturëtø paþeisti þemës elektrodo ar áþeminimo laido. Suderinus toká metodà, svarbu taikyti ir taikyti principà, kad jungtys ir rankenos, sudarytos tik ið lituotos jungtys, nesuteikia didelio mechaninio stiprumo, jos taip pat gali bûti paþeistos.