Tvarkyti nuosavybae

Kad jûs gyvenate aktyviai, pagal artimà ðeimos nará, þinote, kaip sunku ir kiek pastangø kainuoja buto namuose. Dienos dulkiø valymas, galvojimas apie gerà drëgmæ arba þiedadulkiø surinkimas ið þemës. Jis gali gyventi vietoj dulkiø siurblio, kurá jis turëtø patirti nuo kambario iki uþsakymo ir prijungti prie lizdo (o kartais kabelis yra per trumpas!. Verta investuoti á pirmuosius dulkiø siurblius, kurie pateikiami bokðte ir atlieka ðiø trijø prietaisø þmoniø vaidmená.

Tokie prietaisai ágyja didesnæ ir didesnæ reputacijà vidaus rinkoje. Centrinë vakuuminio valymo sistema yra árenginys, kuris sutampa savo patalpø ribose ir yra ádiegtas prijungiant ilgà vamzdá prie atskirø lizdø. Ásiurbimo sistema per kanalus, esanèius sienose, perkelia neðvarumus á centrinæ galvutæ, ty dulkiø siurblá. Ne pastatas paðalina neðvarumus ir orà.

Mums nereikia nerimauti, kad netyèia èiulpdami svarbesnius dalykus mes juos prarasime amþinai. Sistema saugo konteinerio dalykus, kurie nëra naudojami tam tikrame filtre.

Montavimo þanro sistemà siekiant palengvinti valymà visiðkai neturi dirbti tokioje vietoje, kad tik sumontuotas. Blokuose jau stovi prie surinkimo yra rekomenduojama mansarda arba montavimas kanalus.

Naudodami tokià árangà, mes didiname jûsø gyvenimo vertæ ne tik su laiko taupymo áranga. Tada yra patraukli medþiaga alergiðkiems þmonëms. Centriniai dulkiø siurbliai leidþia atsikratyti daugelio erkiø ir svetimø þiedadulkiø, kurie yra alergijø prieþastis. Oras pilyje yra lengvesnis ir apyvarta didëja.