Ultragarsinis kolektorius

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad yra tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Jie yra tie patys gravitacijos dulkiø separatoriai. Dulkiø dalelës, prasiskverbianèios á tokio dulkiø surinktuvo butà, esant gravitacijos poveikiui, patenka á paèià dulkiø surinktuvo dugnà, o silpnesnë iðvalyta dujos lengvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbus ðio tipo dulkiø surinkëjø trûkumas yra galimybë dulkëti nuo karðto dulkiø.

Black Mask

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inertiðki dulkiø surinkëjai. Jie parodo, kad tokie patiekalai yra prieinami ir labai supaprastinti. Jûs visada turëtumëte galvoti apie tai, kad jø veiksmingumas nëra svarbus. Nes jie neveikia sudëtingesnëse gamybos parduotuvëse.Filtravimo filtrai yra dar vienas tipas. Dulkiø surinktuvai filtruojami ðiuolaikiniame sprendime, kad uþterðtas alkoholis yra naudojamas atitinkamais audiniais. Paskutinio apdorojimo metu terðalai liko ant audinio, o iðvalyta dujos tæsiasi. Tokie dulkiø surinkëjai yra daug efektyvûs. Ðtai kodël jie gerai dirba didelëse gamybos patalpose.Verta galvoti apie tai, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra neiðvengiamas visose darbo vietose, kuriose skelbiami kai kurie oro terðalai. Vis dëlto verta prisiminti, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra ypaè dideli ir mes turime pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie parduotuvëje gaminamo darbo pobûdþio. Taigi perskaitykime apie tokiø dulkiø surinkëjø gerus parametrus, kad galiausiai galëtume tinkamai nuspræsti, kuris turëtø nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skiriasi nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek brangesni, tikrai bus daug naudingesni. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta paimti ið patyrusiø ámoniø, kas yra geros nuomonës. Mes tikrai ne nusivylime ðiuo metu ásigytu pramoninio dulkiø surinkimo padaliniu.