Valdymo koncepcija 5s

Anglø kalba CRM programinë áranga Costomer Relationship Management yra valdymo koncepcija. Tai yra procedûrø ir bûtinø priemoniø pasirinkimas, kad pernelyg valdytø santykius su klientu. Jo tikslas pirmiausia yra automatizuoti ir palaikyti kliento ir organizacijos santykiø procesà.

Ði sistema taikoma geleþinkelio veiklai tokiose srityse kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Sprendimas lemiamu mastu padeda valdyti informacijà su þmogumi. Ði koncepcija turëtø remti visus vartotojo kontakto su organizacija etapus, t. Y. Klientø poreikiø nustatymà, klientø identifikavimà, konkretaus sandorio sudarymà ir aptarnavimà po pardavimo. Bendraujant su „Costomer Relationship Management“, galite iðskirti tris ðio metodo variantus: interaktyvià, veikianèià ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema klasifikuojama kaip kontaktø centras arba „crm“ ryðys. Jis skirtas tvarkyti visus galimus naudotojo kontaktinius kanalus su tam tikra organizacija. Ðis metodas stovëjo skambuèiø centro platformoje.Operacinë CRM sistema leidþia rinkti ir netgi perduoti duomenis apie klientà. Tokia informacija pirmiausia leidþia iðsamià ir visà potencialaus pirkëjo paslaugà. Ðis metodas vadinamas „front office“ sistema. Jame yra trys funkcinës grupës, pvz., Rinkodara, pardavimas ir techninë pagalba. Visa operacinë cm yra kliento ásigijimas, pardavimø uþbaigimas ir vyro iðlaikymas.Analitinë CRM sistema kenèia nuo kliento informacijos analizës plano. Ji visø pirma yra susijusi su klientø segmentavimu, jø skaièiaus analize, lojalumo ir krepðelio analize.CRM programinë áranga pagrásta piltuvo konstrukcija, vadinama piltuvu.Tokio pardavimo ágyvendinimas vyko daugelá metø. Bet kiekvienà dienà jos naudojimas vis dar pridedamas. Visø pirma tai vyksta dël tikresnës ir geresnës prieigos prie informacijos integravimo ir modernesniø metodø.Apibendrinant galima pasakyti, kad milþiniðkas CRM programinës árangos kiekis leis geriau suprasti kliento vertæ.