Valstybes saugumo politikos elementai

Veikianti maðina kelia pavojø darbuotojui, kuris já tvarko arba daro. Dël ðios prieþasties organizacijose bûtina ádiegti saugos komponentus, iðlaikant gamybos pajëgumus. Komponentus ir apsaugos sistemas daugiausia naudoja pramonës ámonës, turinèios uþsienio pinigø, kad uþtikrintø organizacijas ir paprastas technologijas, maðinø gamintojus ir technologijø linijø partnerius.

Lenkijoje dokumentas, paþymintis ðià partijà, yra 2002 m. Spalio 30 d. Ûkio ministro ásakymas dël bûtiniausiø saugos ir higienos reikalavimø darbuotojø darbo vietoje darbe srityje (Ástatymø leidinio Nr. 191, 1596 punktas, su pakeitimais. , Teisës aktuose ir ástatymuose nustatyta, kad maðina turi bûti árengta vienu metu su vienu avarinio stabdymo priedu, kuris paðalintø pavojø arba já paðalins. Iðimtys yra maðinos, kuriose saugos jungiklis nesumaþina pavojaus, nes jis neturës prestiþo techninës prieþiûros metu, taip pat netrukdys grësmei. Populiariausi jungikliai yra: jungikliai ir elektromagnetiniai saugos blokai organizacijose ir technologiniuose procesuose, ribiniai jungikliai su apsaugos indëliu maisto ir farmacijos pramonëje (didelë galia ir stiprumas svarbioms darbo sàlygoms, magnetiniai jungikliai ir koduoti jungikliai, pëdø jungikliai. Saugos jungiklis turi bûti árengtas galiojanèioje ir atviroje patalpoje (ðuliniø pavirðiuose, t. Y. Duryse, turi bûti paþymëtas atpaþástamu bûdu (raudona rankena ant geltonos fono, kad maðinà bûtø galima sustabdyti per trumpiausià ámanomà laikotarpá. Maðinos sustabdymas gali uþkirsti kelià nelaimingiems atsitikimams, sumaþinti avarijos pasekmes ir iðvengti maðinos sugadinimo, kai jo elgesys yra neteisingas.