Vestuvio mados dou 2015

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dalá, kuri planavo pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo maþiausiai detaliø ir viskas baigësi be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo visiðkai laukiniai ir puikûs audiniai su gera, spalvinga spalva, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo pritraukti á erdvius, spalvingus maxi sijonus su nërimo baigtiniais kiekiais. Be jø, juos taip pat paveikë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou buvo parengtas ypaè ðiai progai sukurtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo perduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið labiausiai nutolusios kolekcijos. Pajamos, surinktos ið paskutinio pardavimo, bus priskirtos jûsø paèiø vaikø namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius efektyvius ir teigiamus veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai pardavë savo gaminius ir vienu metu pardavimas buvo net tikras gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija bus pristatyta parduotuvëse tik geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame kolekcijos bûtø prieinamos ne stacionariais interesais.Geriausiai þinomas mados prekës þenklas yra tarp sunkiausiø ðio sektoriaus drabuþiø gamintojø. Ji turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ir tada ðis darbas yra suderintas su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos puikiai pripaþástamos, kad net prieð parduotuvës pradþià jau rytà pasiruoðæ þmonës vaþiuoja kilometrø ilgio eilëmis. Ðios kolekcijos atsiranda tà paèià dienà.Ðios institucijos rezultatai jau daugelá metø yra labai svarbûs tarp klientø, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie daugelá apdovanojimø, kuriuos ji pasiekë, ir kurios siûlo, kad prekës yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave